Add Url at Pingmyurl.com Online casino blog news from webeden
ĐIỂM THI TN-THPT-2010
liên kết website
Thống kê truy cập
Tổng số: 18546437
Hôm qua: 12406
Hôm nay: 2709

(03:24 - 27/03/2017) Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông Dân tộc nội trú năm học 2017 - 2018


Công tác tuyển sinh vào trường PTDTNT góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số; tạo nguồn đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh...

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Công tác tuyển sinh vào trường PTDTNT góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số; tạo nguồn đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số và toàn xã hội về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyển sinh vào trường PTDTNT phải đảm bảo tuyển đúng đối tượng; tuyển chọn được những học sinh ưu tú nhất của các dân tộc thiểu số, đảm bảo nhu cầu và chất lượng đào tạo của trường PTDTNT.

- Đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan, đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các dân tộc thiểu số.

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG PTDTNT (BẬC THPT)

1. Phạm vi và đối tượng tuyển sinh

- Thực hiện theo Điều 18, Quy chế  tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), cụ thể:

- Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên ở các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Thanh niên, thiếu niên là dân tộc Kinh đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại các thôn, ấp đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tỷ lệ tuyển học sinh người Kinh không quá 5% trong tổng số học sinh được tuyển.

- Đối với trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng tuyển sinh vào lớp 10 ở các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và Tx Long Khánh.      

2. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

a) Điều kiện dự tuyển

- Thuộc đối tượng tuyển sinh quy định tại phần II, mục 1 của hướng dẫn này;

- Đúng độ tuổi theo quy định.

- Đối với học sinh người dân tộc thiểu số: Tốt nghiệp THCS; có xếp loại năm lớp 9, hạnh kiểm từ khá trở lên và học lực từ trung bình trở lên;

- Đối với học sinh người Kinh: Tốt nghiệp THCS; có xếp loại năm lớp 9, hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên;

+ Đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú 03 năm trở lên tại các thôn, ấp đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

b) Hồ sơ dự tuyển

- Đơn xin dự tuyển vào trường PTDTNT tỉnh theo mẫu.

- Giấy khai sinh (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực);

- Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);

- Học bạ cấp THCS (bản sao);

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS;

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường PTDTNT tỉnh năm học 2017 - 2018 (dành cho tất cả đối tượng học sinh lớp 9 là người dân tộc thiểu số ở các trường THCS và học sinh người kinh có nguyện vọng và đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 trường PTDTNT  đều phải nộp phiếu đăng ký cho nhà trường dù không có nguyện vọng).

Lưu ý: Phiếu đăng ký nguyện vọng trên được xếp riêng theo từng đơn vị trường THCS, huyện (thị xã, thành phố), gửi về Hội đồng tuyển sinh trường PTDTNT (kèm theo các hồ sơ tuyển sinh).

Tất cả hồ sơ trên được bỏ vào một túi đựng hồ sơ theo do Hội đồng tuyển sinh huyện phát hành cùng với mẫu đơn xin dự tuyển vào trường PTDTNT tỉnh theo quy định tại mục IV, khoản 2, điểm a của công văn này.

Download